Priključevanje  Postopek

Postopek priključitve

Postopek priklopa uporabnika na distribucijsko omrežje

V skladu z zakonom o graditvi objektov se gradnja zahtevnega ali manj zahtevnega objekta lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, ki se bo gradil na območju, ki se ureja po prostorskih aktih, mora investitor (uporabnik) od ZDS Jesenice pridobiti:

  • projektne pogoje (za umestitev v prostor, če bo objekt stal v varovalnem pasu gospodarske javne elektro infrastrukture, in za priključitev),
  • soglasje na projektne rešitve.

Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja mora uporabnik urediti oz zaprositi za:

  • soglasje za priključitev,
  • pogodbo o priključitvi,
  • nadzor nad izdelavo priključka s strani ZDS Jesenice,
  • tehnični pregled priključka in merilnega mesta,
  • priključitev merilnega mesta na omrežje.

Za gradnjo enostavnih objektov, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, velja, da je potrebno pred pričetkom gradnje pridobiti le lokacijsko informacijo. V primeru, da ta objekt leži v varovalnem pasu elektroenergetskega objekta mora uporabnik skladno s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih pridobiti Soglasje za enostavni objekt.