Priključevanje  Pogodba o priključitvi

Pogodba o priključitvi

Po dokončnosti Soglasja za priključitev in pred priključitvijo na omrežja je potrebno z ZDS Jesenice d.o.o.  skleniti še Pogodbo o priključitvi, s katero se urejajo vsa medsebojna razmerja v zvezi s premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev. Sama izdelava priključka je predmet posebne pogodbe.

Pogodbo o priključitvi je potrebno skleniti pri vseh novogradnjah in ostalih tehničnih spremembah razen pri spremembi lastništva. Vlogo za pripravo Pogodbe o priključitvi prejme investitor/uporabnik hkrati z izdanim Soglasjem za priključitev. Popolno vlogo mora slednji posredovati upravi na sedežu ZDS Jesenice d.o.o..

Pogodbe o priključitvi ZDS Jesenice d.o.o. posreduje v podpis uporabniku. Po podpisu Pogodbe z njegove strani, pogodbo podpiše tudi predstavnik ZDS Jesenice d.o.o En izvod obojestransko podpisane Pogodbe skupaj s predračunom za omrežnino za priključno moč in neposredne stroške priključevanja se nato posreduje uporabniku. Po plačilu navedenih stroškov je mogoče pričeti s postopkom priključevanja.

Omrežnino za priključno moč določa zakonodajalec v pripadajočih podzakonskih aktih.

Na voljo pa so na spletni strani Javne agencije za energijo RS www.agen-rs.si.

Omrežnina za priključno moč predstavlja enkraten strošek za uporabnika(investitorja), kateri je neposredno namenjen razvoju elektroenergetskega omrežja.